ZoomNews

ÁÈÇÍÁ – ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁË. ÔÓÉÐÑÁ ÌÅ ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÇÓ ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁÓ MARCELO REBELO DE SOUSA (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

21/03/2018 by zoomnews.gr · Full size is 702 × 468 pixels

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò Ðïñôïãáëßáò, Marcelo Rebelo de Sousa, ôçí Ôñßôç 13 Ìáñôßïõ 2018, óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ.
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)