ZoomNews

Άμεσα έρχεται η δεύτερη λίστα προαπαιτούμενων, τι περιλαμβάνει

Διάστημα τριών εβδομάδων για να υλοποιήσει δεκατρία σετ προαπαιτούμενων μέτρων έχει μπροστά της η κυβέρνηση, ώστε να αποδεσμευτεί η υποδόση του 1 δισ. ευρώ και να ανοίξει ο δρόμος για τον πρώτο επίσημο έλεγχο του νέου προγράμματος.

Σύμφωνα με την πρόταση των θεσμών, θα πρέπει τα μέτρα να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 11 Δεκεμβρίου, με απώτερο στόχο να εκταμιευτεί το 1 δισ. ευρώ το αργότερο έως τις 18 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί πριν από τις 18 Δεκεμβρίου. Οι εκπρόσωποι των δανειστών αναμένονται στην Αθήνα για τον έλεγχο υλοποίησης των δράσεων αμέσως μετά το Eurogroup της 7ης Δεκεμβρίου.

Τι περιλαμβάνει η λίστα του δεύτερου πακέτου προαπαιτούμενων
Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα περιλαμβάνει 13 τομείς μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.
Στη λίστα, η οποία αποτελεί και την προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του 1 δισ., ευρώ, θα περιλαμβάνονται οι τελικές εκκρεμείς ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, η ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, εκκρεμείς ρυθμίσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ καθώς και το βασικό πλαίσιο λειτουργία του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.
Εκτός λίστας βρίσκεται το φορολογικό των αγροτών το οποίο πιθανότατα θα παραπεμφθεί στον επόμενο χρόνο, ενώ το ασφαλιστικό αν και δεν αποτελεί μια από τις απαιτήσεις των θεσμών σε αυτή τη φάση, φαίνεται ότι προωθείται νωρίτερα από την κυβέρνηση ώστε να εφαρμοστεί από 1/1/2016.
Αν και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, η λίστα του δεύτερου πακέτου προαπαιτούμενων, αναμένεται να περιλαμβάνει:
-Τις παρεμβάσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα που προβλέπονται στο Μνημόνιο για τον Δεκέμβριο.
-Την τελική ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων.
-Την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, για την οποία η πρόταση της κυβέρνησης ήταν να πωληθεί το 51% από τη ΔΕΗ στο Δημόσιο με ανταλλαγή άλλων κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο η πρόταση αυτή δεν φαίνεται εφικτή, τόσο γιατί η ΔΕΗ ζητά να έχει από τα πάγια που θα πάρει περί τα 200 εκατ. το χρόνο κέρδη EBITDA –όσα έχει και από τον ΑΔΜΗΕ- όσο και γιατί δεν υπάρχουν αξίας 500 εκατ., ευρώ ελεύθερα πάγια για να δοθούν στη ΔΕΗ.
-Το ζήτημα των δημοπρασιών ηλεκτρικής ισχύος (ΝΟΜΕ), μέσω των οποίων η ΔΕΗ θα πρέπει να μειώσει το μερίδιο της στη λιανική και χονδρική αγορά κατά 25% μέχρι το 2018 και κατά 50% μέχρι το 2020 και έτσι να εξασφαλιστεί ο δρόμος για την απελευθέρωση στην αγορά ενέργειας.
-Την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο.
-Την δημιουργία της ομάδας δράσης που θα αναλάβει να διαμορφώσει το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και επομένως να αποφασίσει και ποιά περιουσιακά στοιχεία θα περιλαμβάνει.
-Τη δημιουργία της νέας Γραμματείας Εσόδων που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων με την οποία θα προσδιορίζονται: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα, β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου, γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς, δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με δημόσια διοίκηση, ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού, στ) υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο
– Την έκδοση υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του clawback στα νοσοκομεία. Την προς τα κάτω αναθεώρηση των τιμών των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι δαπάνες στα επίπεδα του clawback.
– Την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που προτείνει ο ΟΟΣΑ μέσω των δύο εργαλειοθηκών του για τις αγορές προϊόντων (καύσιμα, ποτά).
-Καταθέσεις εξωτερικού: Κατάρτιση συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάση την αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει: Τον εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τη θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη. Αίτημα προς τα κράτη μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών.
– Μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Θέσπιση μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.
– Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων.
-Περιουσιολόγιο. Την καθιέρωση περιουσιολογίου και τη βελτίωση της παρακολούθησης. Επίσης τη δημιουργίας βάσης δεδομένων για ενδοομιλικές συναλλαγές και για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Related Posts

%d bloggers like this: