ZoomNews

Τράπεζα Πειραιώς : Συνοπτική Επικαιροποίηση Βασικών Οικονομικών Στοιχείων 2ου 3μήνου 2015

Κύρια Σημεία Ομίλου

 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε €275 εκατ. το 2ο 3μηνο 2015, αυξημένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, ενώ για το 1ο 6μηνο ανήλθαν σε €545 εκατ., αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση.

 Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 2oυ 3μήνου 2015 ανήλθαν σε €472 εκατ., 4% χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της επιβάρυνσης από την αυξημένη χρήση του μηχανισμού ELA (π.χ. €39 εκατ. επίπτωση το 2ο 3μηνο έναντι €21 εκατ. το 1ο 3μηνο λόγω μη αποδοχής χρεογράφων και εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ). H περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το 2ο 3μηνο 2015 συνέβαλε στο μετριασμό της επίπτωσης του ELA (νέες προθεσμιακές 174 μ.β. τον Ιούνιο 2015 έναντι 227 μ.β. τον Ιούνιο 2014).

 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών το 2ο 3μηνο 2015 ανήλθαν σε €79 εκατ., έναντι €81 εκατ.το αμέσως προηγούμενο 3μηνο. Η επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα κατά το 2ο 3μηνο επηρέασε την παραγωγή προμηθειών, η οποία παρόλα αυτά επέδειξε ανθεκτικότητα.

 Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα το 2ο 3μηνο 2015 ανήλθαν σε €589 εκατ., αυξημένα 2% σε τριμηνιαία βάση. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα το 1ο 6μηνο 2015 ανήλθαν σε €1.185 εκατ., αυξημένα 4% ετησίως.

 Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος το 2ο 3μηνο 2015 διαμορφώθηκε στα €321 εκατ., σχεδόν σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, ενώ το 1ο 6μηνο παρουσίασε μείωση 4% σε ετήσια βάση.  Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 39,4% στις 30 Ιουνίου 2015. Η δημιουργία καθαρών νέων δανείων σε καθυστέρηση περιορίσθηκε το 2ο 3μηνο σε σχέση με το 1ο 3μηνο για τον Όμιλο (+€111 εκατ. από +€264 εκατ.) και την Ελλάδα (-€7 εκατ. από +€191 εκατ.).

 Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €38,8 δισ., εκ των οποίων €35,1 δισ. στην Ελλάδα. Οι πυκνές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προκάλεσαν σημαντικές εκροές καταθέσεων το 1ο 6μηνο 2015, με σταθεροποίηση να παρατηρείται από τη λήξη της τραπεζικής αργίας στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου λόγω και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

 Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε €37,3 δισ. τον Ιούνιο 2015 από €30,3 δισ. τον Μάρτιο 2015, εκ των οποίων τα €22,2 δισ. από τον μηχανισμό ELA. Ωστόσο, παρατηρείται αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα σε σχέση με τον Ιούνιο 2015 (€35,8 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015, εκ των οποίων τα €21,2 δισ. από τον μηχανισμό ELA).

 Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €70,0 δισ. τον Ιούνιο 2015 (εκ των οποίων €64,2 δισ. στην Ελλάδα) έναντι €70,6 δισ. τον Μάρτιο 2015 (εκ των οποίων €64,5 δισ. στην Ελλάδα).

 Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 1.098 μονάδες στο τέλος Ιουνίου 2015, με 804 καταστήματα στην Ελλάδα (778 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015) και 294 στο εξωτερικό (293 αντίστοιχα). Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 51 καταστήματα στη διάρκεια του 9μήνου 2015, με τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την Ελλάδα το 2017 (870 καταστήματα) να έχει ήδη επιτευχθεί.

 Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2015 σε 19.895 άτομα, εκ των οποίων 15.743 στην Ελλάδα.

21

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, προέρχονται από τα προκαταρκτικά μη-ελεγμένα ενδιάμεσα οικονομικά στοιχεία για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»). Περαιτέρω, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση βασίζονται σε προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα οποία βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων, οι οποίες υπόκεινται σε εγγενείς αβεβαιότητες και μπορεί να αλλάξουν.

Τα εν λόγω οικονομικά και λοιπά στοιχεία δεν αποτελούν την ολοκληρωμένη κατάσταση των οικονομικών και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Τα εν λόγω οικονομικά και λοιπά στοιχεία έχουν συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανώτερη Διοίκηση και δεν έχουν ελεγχθεί ή επαληθευθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές. Επομένως, δεν θα πρέπει να αποδίδεται βασιμότητα υπέρ του δέοντος στα εν λόγω στοιχεία.

Δυνάμει της υπ’αριθμ. 0001259 / 09.25.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει επεκταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων θα προβούμε στην ολοκλήρωση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω Συνολικής Αξιολόγησης αναμένεται να δημοσιευθούν κατά το τέλος Οκτωβρίου 2015. Η παραπάνω ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ή υποκίνηση προσφοράς προς αγορά ή σύσταση αγοράς ή επένδυσης σε οποιασδήποτε μορφής κινητές αξίες έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και οποιοσδήποτε από τα αντίστοιχα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συμβούλους, αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, από οποιαδήποτε χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή σε σχέση με αυτές.

Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση δεν παρέχεται και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ανακοίνωση δε θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για οποιονδήποτε σκοπό σε σχέση με τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σχετικά με οποιασδήποτε μορφής κινητή αξία έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, και θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στους δικούς του συμβούλους ως προς τις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συναφείς εκφάνσεις οποιασδήποτε τέτοιας επενδυτικής απόφασης

Related Posts

%d bloggers like this: